Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн кафедрасы

Ниязов Айдар Камбарович

Ғылыми дәрежесі, лауазымы: өнертану ғылымдарының кандидаты, доцент, “Музыка, Кәсіптік оқыту және дизайн”кафедрасының меңгерушісі.

Телефон: 8 (702) 654-27-58,

e-mail: aidar.kambaruly@mail.ru

Мекен-жайы: Быковский көшесі, 54, 113-каб

«Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн» кафедрасы университеттің оқу-ғылыми және әкімшілік бөлімшесі болып табылады. Университет құрылымының 2022-2023 оқу жылының басында қайта құрылуына байланысты, кафедра  «Өнер» кафедрасының негізінде «Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн» атауымен қайта құрылды. Кафедра: 6B01405 — Музыкалық білім; 6B01403 – Кәсіптік оқыту; 6В01409 — Көркем еңбек және жобалау; мұғалімдерін даярлау; 6В02103 —Дизайн,  6В02101 — Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн;  7M02102 – Дизайн ; білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды  даярлауды жүзеге асырады.  Кафедра оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысын кафедра мен университеттің стратегиялық даму жоспарына сәйкес жүргізеді. Кафедра қызметі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік және нұсқаулық құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, университет Жарғысымен, кафедра туралы Ережемен және университеттің басқа да ішкі нормативтерімен реттеледі.

Кафедраның құрамы  жоғары білікті профессор оқытушылар құрамымен, доцент, ғылым кандидаттары, магистрлер, оқытушылармен, аға оқытушылардан жасақталған.


Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн” кафедрасы келесі мамандықтар бойынша студенттер мен магистранттарды дайындайды:::

6В01405 – “Музыкалық білім” (бакалавриат),

6В01403 – “Кәсіптік оқыту” (бакалавриат),

6В01409 – “Көркем еңбек және жобалау” (бакалавриат),

6В02103 – “Дизайн” (бакалавриат),

6В02101 – “Сән, интерер дизайны және өндірістік дизайн” (бакалавриат),

7М02102 – “Дизайн” (магистратура).

Өнертану кандидаты, доцент Ниязов Айдар Камбарович “Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн” кафедрасының меңгерушісі болып табылады.

Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн кафедрасының ұжымы Білім және мәдениет саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындайды, олардың ішінде жоғары білікті мамандар мен дизайнерлер бар. Оның ішінде:

1 педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент;

3 техника ғылымдарының кандидаты, доцент;

1 PhD, аға оқытушы;

1 педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы;

6 ҚР Мәдениет қайраткері ,

1 ҚР Еңбек сіңірген қайраткері

8 магистр, 22 аға оқытушы.

Оқытылатын білім беру бағдарламары

«Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн» кафедрасында оқытылатын білім беру бағдарламалары:

6В01409-Көркем еңбек және жобалау

6В01403-Кәсіптік оқыту

6В01405-Музыкалық білім

6В02101-Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік  дизайн

6В01103-Дизайн

7М02102-Дизайн

6В01409«Көркем еңбек және жобалау» білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсатын қалыптастыруда университеттің миссиясы,академиялық саясаты және стратегиялық даму жоспары негізге алынды.   

Білім беру бағдарламасының мақсаты-орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында ғылыми-педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құзыреттілікке ие, көркем шығармашылықтың технологиялық дағдылары мен әдіснамасын меңгерген, Көркем еңбек саласындағы жоғары білікті білім беру бакалаврларын даярлау.

ББ міндеттері:

– кәсіби құзыреттер кешенін иелену және қалыптастыру негізінде бәсекеге қабілетті болашақ маманның әлеуметтік-мәдени және кәсіби ұстанымдарын қалыптастыру;

– цифрлық технологияларды пайдалана отырып, әлемдік кеңістікте тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту;

– психологиялық сауаттылықты, физикалық, рухани және интеллектуалдық ойлау мен мінез-құлық тәсілдерін қалыптастыру.

– жеке тұлғаны патриотизм, толеранттылық, эмпатия рухында дамыту.

– зерттеу және кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру;

Білім беру бағдарламасы мамандырылған екі траекторияға бағытталған:

— Tігін бұйымдарын құрастыру және модельдеу;

— Конструкциялық материалдарды өңдеуді жобалау.

Берілетін дәреже

6В01409-«Көркем еңбек және жобалау» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызметінің тізбесі

6В01409-«Көркем еңбек және жобалау» білім беру бағдарламасы бакалаврының кәсіби қызмет тізбесі:

— Мұғалім. Колледж оқытушысы

Орта мектептердегі «Көркем еңбек» мұғалімі, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру мекемелеріндегі арнаулы пәндер оқытушысы, өндірістік оқыту шебері, бейінді мектептердегі мамандандырылған Білім беру оқытушысы; біліктілікті арттыру орталықтарының оқытушысы.

6В01403 – «Кәсіптік оқыту»

   1  Білім беру бағдарламасының мақсаты

«6В01403 – Кәсіптік оқыту» бағыты бойынша білім беру бағдарламасы университеттің миссиясы, академиялық саясаты мен  стратегиялық даму жоспарына сәйкес әзірленіп, сыртқы орта әсері ескеріліп,  бағдарлама әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті білім беру өнімі ретінде позициялану қажеттілігіне негізделеді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты өмір бойы білім алатын және Қазақстан экономикасын әлемдік кеңістікте нағайтып,  еңбек нарығының қазіргі талаптарына сәйкес келетін кәсіби қызметте қажетті құзыреттілікке ие жоғары білікті, сыни ойлайтын, шығармашылық және функционалдық құзыретті мамандарды даярлау болып табылады.

2  Білім беру бағдарламасының міндеттері

Қоғамның әлеуметтік тапсырысына және білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету.

Жаңартылған білім мазмұны жағдайында кәсіптік оқыту үшін қажетті базалық білімді, негізгі, жалпы кәсіптік және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, когнитивті икемділікті, функционалдық сауаттылықты дамыту.

Білім алушылардың кәсіптік оқыту, оқыту әдістемелері, инновациялық технологияларды енгізу саласында ғылыми-зерттеу және эксперименттік қызметті ұйымдастыруға және өткізуге дайындығын қалыптастыру.

Өзін-өзі дамытудың физикалық, рухани және интеллектуалды әдістерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау мен өзін-өзі ұстау мәдениетін қалыптастыру.

3   Түлектің кәсіби қызмет саласы

— мектепте, лицейде, гимназияда, УКПК (оқу-өндірістік комбинат), мектептен тыс мекемелерде еңбек технологиясы және кәсіптік оқыту бойынша оқушыларды тәрбиелеу және кәсіптік даярлау;

— мектеп мұғалімдері мен оқытушыларының, УКПК шеберлерінің, ата-аналардың, өндіріс басшылары мен өкілдерінің оқушыларды еңбек, өндірістік оқытуды, тәрбиелеуді және кәсіптік даярлауды ұйымдастыру жөніндегі ұжымдық қызметіне байланысты проблемаларды шешу;

4   Түлектің кәсіби қызметінің объектілері

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері:

— жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназиялар;

— оқу-өндірістік комбинаты, кәсіптік лицейлер, тұрғындарды еңбекпен қамтамасыз ететін және жұмысшылар мен мамандардың біліктілігін көтеру және қайта даярлау орталықтары;

— орта арнайы оқу орындары, колледждер;

— кадрларды қайта даярлау және кәсіптік бағдар берудің тұрғылықты және аймақ аралық орталықтары болып табылады.

 6В01405 – «Музыкалық білім»

   1  Білім беру бағдарламасының мақсаты

“Музыкалық білім беру” білім беру бағдарламасының мақсаты – музыкалық білім беру және өнер педагогикасы саласында қажетті кәсіби құзыреттіліктері бар, көпмәдениетті, коммуникативтілікті меңгерген, педагогика саласындағы әлеуметтік маңызды міндеттерді қазіргі ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық және жоғары кәсіби деңгейде шеше алатын жоғары білікті музыка мұғалімдерін даярлау.

2 Білім беру бағдарламасының міндеттері

– қоғамның әлеуметтік тапсырысына және әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес жалпы білім беретін мектептер, лицейлер, педагогикалық колледждер, сондай-ақ қосымша музыкалық білім беру мектептері үшін болашақ музыка мұғалімдерін сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету;

– болашақ музыка мұғалімдерінде негізгі құзыреттіліктер, сондай-ақ жалпы ғылыми және арнайы білім, дағдылар жүйесін қалыптастыру;

– физикалық, рухани және интеллектуалдық өзін-өзі дамыту тәсілдерін игеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау мен мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру.

3  Түлектің кәсіби қызмет саласы

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген түлектердің кәсіби қызмет саласы мыналарды қамтиды:

— Бакалаврдың кәсіби қызмет саласы-мектеп оқушыларына музыкалық білім беру.

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері:

– жалпы білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, гимназиялар және т. б.)

– педагогикалық колледждер, балалар музыка мектептері, өнер мектептері;

– барлық типтегі жалпы білім беретін мекемелердің студиялары мен музыкалық үйірмелері

6В02101 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік  дизайн

   1  Білім беру бағдарламасының мақсаты

«6В02101-Сән,интерьер дизайны,өнеркәсіптік дизайн» білім беру бағдарламасы бойынша даярлау бағыты Жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын жеке және кәсіби қызметтегі табыстылықты ескере отырып, өз білімін құру мүмкіндігінен көрінетін болашаққа нақты бағдарлануды көздейді.

2 Білім беру бағдарламасының міндеттері (қызмет түрлері бойынша).

-Болашақ маман-дизайнерлердің негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру;

-Эксперименттің барлық кезеңдерінде студенттердің тәуелсіз іздеу-зерттеу қызметіне алғышарттар жасау;

-Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және қорыту;

-Студенттердің жеке қасиеттерін дамыту, жалпы мәдени және кәсіби (жобалау, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, сыни-сараптамалық, педагогикалық) құзыреттерін қалыптастыру, оларды республикалық заңнама талаптарына сәйкес практикалық қызметте іске асыру дағдыларын дамыту.

3  Түлектің кәсіби қызмет саласы

6В02101-«Сән,интерьер дизайны,өнеркәсіптік дизайн» дайындық бағыты бойынша бакалавриат бағдарламасын меңгерген түлек келесі кәсіби міндеттерді шешуге дайын болуы керек:

– эстетикалық мәнерлі пәндік-кеңістіктік және сәулеттік ортаны қалыптастыру бойынша шығармашылық қызмет;

– пәндік жүйелер мен кешендер;

– ақпараттық кеңістік;

– бәсекеге қабілетті отандық өнімді жасауға және жетілдіруге, экономиканы дамытуға, мәдениет деңгейін және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған жобалау-көркемдік, ғылыми-педагогикалық қызметті біріктіруші;

– көркемдік білім.

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері

– адамның утилитарлық және эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыратын заттық-кеңістіктік және сәулеттік орта (техника және жабдықтар, көлік құралдары, интерьерлер, полиграфия, халық тұтынатын тауарлар);

-Графикалық дизайн, орта дизайны, өнеркәсіптік дизайн, арт-дизайн объектілерін көркемдік орындау;

– көркем пәндерді (модульдерді) оқыту.

6В02103 – «Дизайн»

1 Білім беру бағдарламасының мақсаты

Университеттің стратегиясы мен миссиясына сәйкес білім беру бағдарламасының басты мақсаты әлемдік білім беру кеңістігімен интеграцияланған және тұлға мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын көп деңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық моделін, ақпараттық-коммуникациялық және әлеуметтік-мәдени ортаны құру және бейіні бойынша халықтың өмір сүру сапасының өсуін қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілікті арттыру жөніндегі көркемдік-технологиялық мәдениетті қалыптастыру болып табылады.

2 Білім беру бағдарламасының міндеттері:

– дизайн-жобалаумен байланысты салаларда жұмыспен қамтуға қатысы бар шығармашылық, техникалық және кәсіби дағдыларды жетілдіру ;

– дизайнға қатысты ағымдағы әзірлемелер туралы егжей-тегжейлі, мақсатты және маңызды түсінік пен хабардарлықты көрсету;

– шығармашылық идеяларды дамыту және қолдау;

– ақпаратты сыни талдау және бағалау;

– көрнекі және эстетикалық ақпараттылықты көрсету;

– өз бастамасы бойынша жобалар шеңберінде проблемаларды шешу және шешімдер қабылдау;

-шығармашылық және өнертапқыштық таңдау арқылы идеялар мен дизайн жобаларын ұсыну және дәстүрлі және “ақылды” материалдар мен технологияларды, әдістер мен процестерді қолдану.      

  3 Түлектің кәсіби қызмет саласы

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген түлектердің кәсіби қызмет саласы мыналарды қамтиды:

-Өнеркәсіптік өнімнің, пәндік-кеңістіктік кешендердің көркемдік-конструкторлық (дизайнерлік) жобаларын әзірлеу;

– Материалда көркемдік-конструкторлық (дизайнерлік) жобаларды техникалық орындау;

– Өндірісте олардың авторлық үлгісіне сәйкестігі бөлігінде бұйымдардың дайындалуын бақылау;

– Орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру. Бір немесе бірнеше кәсіптер бойынша жұмыстарды орындау. 

4 Түлектің кәсіби қызметінің объектілері

Бакалавриат бағдарламасын меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері:

– қалалық, ауылдық, саябақ ансамбльдері, шағын сәулет нысандары, абаттандыру және көгалдандыру элементтері, көрнекі коммуникациялар, экспозициялық кеңістіктер, қалалық ортадағы жабдықтар мен жиһаздар, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ішкі кеңістіктері, қоғамдық мақсаттағы жерасты құрылыстары, интерьердегі безендіру, жабдықтар мен жиһаздар, көрме және сауда экспозициялары, монументалды-сәндік және сыртқы және интерьердегі сәндік-қолданбалы өнер заттары, интерьердегі көрнекі коммуникациялар;

– жаппай өндіріске арналған киім конструкциялары, бұйымдар және олардың кешендері, шағын сериялы заттар мен бұйымдар, күнделікті және арнайы киімдерді модельдеу, тігін бұйымдарының ансамбльдері, аксессуарлар, тоқыма бұйымдары, театр костюмі.

7М02102 – «Дизайн»

1 Білім беру бағдарламасының мақсаты

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, қазіргі қоғамның серпінді сұраныстарына сәйкес сыни тұрғыдан ойлайтын,  функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзыреттіліктерді игерген, дизайн шығармашылық саласында көркем қиялдау, креативтілік, кеңістіктік-бейнелік ойлау қабілеті қалыптасқан, өмір бойы білім алатын,  еңбек нарығының жаңа талабына бейімді білікті маман  дайындау ұстанымында анықталған.

2        Білім беру бағдарламасының негіздемесі

Магистранттар үшін:

Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей алатын, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдаланатын, процестер мен құбылыстарды талдауда бар тұжырымдамаларды, теориялар мен тәсілдерді сыни тұрғыдан талдайтын, мамандық шеңберіндегі педагогикалық қызметінде жоғары мектеп білімін қолданатын осы бағдарламаның түлектері жұмысқа орналасудың жоғары мүмкіндігіне ие.

7М02102 – «Дизайн»  білім беру бағдарламасы бойынша өнертану ғылымдарының магистрі

«Дизайн» білім беру бағдарламасы бұл тереңдетілген іргелі дайындықпен, жақсы эрудициясымен және динамикалық ойлауымен ерекшеленетін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, оқытушылық қызметтің күрделі шығармашылық міндеттерін шешу дағдыларын меңгерген, сондай-ақ өзін-өзі дамыту, өмір бойы жаңарып, жетілдіріліп отыратын үздіксіз білім алу мүмкіндігі болу, тез өзгеретін, дамып келе жатқан техногендік әлемде жұмыс істейтін маман-дизайнер салада қажетті құзыреттерге ие маман.

3 Берілетін дәреже

7М02102 – «Дизайн»  білім беру бағдарламасы бойынша өнертану ғылымдарының магистрі

4 Кәсіби қызметінің тізбесі

      –     ғылыми  қызметкер;

 • жобалаушы-конструктор;
 • педагог;
 • педагог-модератор;
 • педагог-сарапшы;
 • педагог-зерттеуші;
 • педагог-шебер;
 • өндірістік қызметкер (тұжырымдамаларды, макеттерді, жаңа ансамбль нысандарын жобалаушы, өнімдерді әзірлеуші, жоба тапсырмасын дайындаушы);
 • бірінші дәрежелі техник;
 • кіші ғылыми қызметкерлер;
 • инженер-лаборант;
 • ғылыми-зерттеу мекемелерінің инженерлері;

5        Кәсіби қызметінің саласы

– білім;

– ғылым;

– мәдениет;

– өнер.

 • Кәсіби қызметінің нысаны

– жобалау және ғылыми зерттеу институттары;

-шеберханалар, студиялар;

– техникалық және кәсіби білім беру мекемелері.

– жоғары оқу орындары;

– мәдени-ағарту мекемелері;

– БАҚ, жарнама және баспа ұйымдары;

– мәдениет және өнер орталықтары, мұражайлар;

– кәсіби шығармашылық одақтар мен бірлестіктер;

– көркем-өнеркәсіптік өндіріс орындары.

 6В01403-Кәсіптік оқыту   
1Жунисова Н.А. аға оқытушы педагогика және психология  магистрі
2Кәдірбердиева А.Ш. оқытушы Педагогика ғылымдарының магистрі
3Атажанов И.И.доцентт.ғ.к.доцент
4Күнпейіс Ж.Қ. аға оқытушып.ғ.к. 
 6В01405-Музыкалық білім   
1Утешева А.Ж.доцентп.ғ.к.доцент
2Баймен Б.А.аға оқытушы ҚР Мәдениет қайраткері
3Кайнарбаева А.К.аға оқытушы ҚР Мәдениет  қайраткері
4Байболанова М.А,     аға оқытушы ҚР Мәдениет қайраткері
5Жаксыбеков С. аға оқытушы ҚР Мәдениет  қайраткері
6Тилепова А.У. аға оқытушы  
7Айдаркулова Н.А. аға оқытушы  
8Пернакулова С.А. аға оқытушы  
9Жаксылыкова Г.А. аға оқытушы педагогика және психология  магистрі
10Мейрбекова Р.Б. аға оқытушы  
11Мурзабаева М.А. аға оқытушы  
12Абуова К.Е. аға оқытушы ҚР Мәдениет  қайраткері
 6В02103-Дизайн   
1Ниязов А.К.кафедра меңгерушісіөнертану канд.доцент
2Ажидинов А.С.профессортехн.ғ.к.профессор
3Кошенов Ж.С.доцентп.ғ.к.доцент
4Тулепов Л.А.аға оқытушыPhD  
5Жузеева К.Е.аға оқытушы  
6Оспанова А.Даға оқытушы  
7Уколова А.О.аға оқытушы  
8Давлетканова З.Р.оқытушы  
9Шуланбекова С.Б. оқытушы Өнертану ғылымдарының магистрі
10Ажидинов С.С. аға оқытушыт.ғ.к.             
11Даулеталиева  С.О.оқытушы  

Кафедра студенттері университеттің ғылыми семинарларына, конференцияларына, түрлі байқауларына, шығармашылық көрмелеріне және басқа да іс-шараларына, қалалық, республикалық, халықаралық ауқымдағы және басқа да іс-шараларына белсенді қатысады: “Таланттар шоқжұлдызы-әлем. Шығармашылығы. “Мәңгілік ел” патриоттық әндерінің облыстық байқауы, “интерьер дизайны және жиһаз” облыстық көрме-форумы, “Алтын күз” қалалық көрмесі, “Студенттік көктем” облыстық сәулет байқауы, “заманауи үй” Қалалық көрмесі, “жас дизайнер” облыстық байқауы, “Шабыт 2017” байқауы, “Арай – 2018” облыстық байқауы, “Ұлы Жібек жолы”көрмесі. “Шабыт-17” фестивалінің фотосуреттері:

«Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн» кафедрасы шығармашылық олимпиада ұйымдастырды.

2023 жылдың 7-сәуірі күні «Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн» кафедрасының ұйымдастыруымен «Өнерлі өрге жүзер» атты шығармашылық Олимпияда болып өтті. Олимпиадаға 6В01405-«Музыкалық білім» білім беру бағдарламасы 6В01409-«Көркем еңбек және жобалау» білім беру бағдарламасы 6В02103-«Дизайн» білім беру бағдарламасының білім алушылары қатысты. Әр білім беру бағдарламасы өз мамандықтарының ерекшеліктеріне қарай ереже түзіп,сол бойынша сайыс өткізді. 

 

 

 «ТҰҒЫРЫ БИІК ТҰЛҒА»

Д.ҚОНАЕВ -110 ЖЫЛ

 

Д.А. Қонаевтың туғанына -110 жыл!

«Музыка, кәсіптік оқыту және дизайн» кафедрасының Тәрбие жұмыс жоспары бойынша кафедраның магистр оқытушысы Кадірбердиева А.  Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылды-ғына орай «Тұғыры биік тұлға» атты ашақ тәрбие сағатын өткізді. 

Топ тәлімгері Кадірбердиева Айкерім ашық тәрбие сағатын жүргізді.

Ел жадында ерекше сақталатын есімдер болады. Олар өзгелерден ерекшеленіп, артында өшпес өз қалдырады, елге қызмет етеді, жасампаздықтың үлгілі өнегесін көрсетіп, ірі тұлға ретінде тарих бетінен айрықша орын алады. Ұлы Абай айтқандай ақыл, қайрат пен жылы жүрек үшеуін бірдей ұстаған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев – құрметті азамат, көрнекті қайраткер, ұлы адам, ірі тұлға. Басшылық қызмет атқарып жүрген кезде Дінмұхаммед Ахметұлы өнеркәсіп, құрылыс, сауда және ауыл шаруашылығының дамуына ат салысты. Әлеуметтік және экономикалық салаларымен қатар, ғылым, денсаулық, спорт және мәдениет аяларын назардан тыс қалдырмай, оларды дамыту мақсатында зор еңбек сіңірді. Дінмұхаммед Ахметұлы ел басқарған жылдары кең байтақ қазақ жерінде 68 жұмысшылар кенті мен 43 қала пайда болды. Оның ішінде, өнеркәсіп орталығы болып саналған Рудный, Екібастұз, Шевченко (қазіргі Ақтау), Никольский, Степногорск, Теміртау, Жаңатас, Кентау, Арқалық қалалары салынды. Ауыл шаруашылығы қарқынды дамып, тың және тыңайған жерлер игерілді. Кеңшарлар мен ұжымшарлар салынды. Мал саны көбейіп, ауыл шаруашылығының өнімдері жыл сайын артып отырды. Дінмұхаммед Ахметұлы арқасында Қазақстанның өнеркәсіп, оның ішінде түрлі-түсті металлургия саласы жоғары деңгейде дамыды. Бүкілодақтық көлем бойынша мыстың үштен бір бөлігі, қорғасынның 70%-ынан астамы, мырыштың 40%-ынан астамы қазақ жерінде өндірілді. Өскемен қорғасын-цинк және титан-магний комбинаттары, Соколов – Сарыбай мен Лисаков кен-байыту комбинаттары, Жезқазған мен Балқаш таукен-металлургия комбинаттары, Ермаков пен Ақтөбе ферроқорытпа зауыттары іске қосылып, Ақтөбе қаласындағы шығарылған хром кенінің көлемі артты. Кемеңгер тұлға металл өңдеу және көлік жасау салаларында өндіріс тиімділігін арттырып, Өскемен, Орал, Қарағанды, Петропавл, Шымкент, Алматы қалаларында көлік жасау зауыттары құрылды. Алматы ауыр машина жасау зауыты шығарған өнім әлемнің 40-тан астам мемлекетіне таралды. Қазақ жерінің аумағында көмір мен мұнай кен орындары ашылып, Қазақстан отын-энергетика өнеркәсібінің ірі орталығына айналды. Жамбыл мен Шымкент қалаларында орналасқан комбинаттар сары фосфор өндіру бойынша әлемде бірінші орында болды.

    Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының академигі Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев ғылым саласында орасан зор қызмет етті. 100-ден аса ғылыми еңбектер мен зерттеулер жазды. Біраз ғылыми жұмыстарын шаруашылық пен өндірістік тәжірибеден өткізді. Өз еңбектерінің халық шаруашылығына тигізер пайдасының зор екендігін іс жүзінде дәлелдеген еді. Өндіріс тиімділігін арттырумен қатар, ол жас ғалымдарды қолдап, білім жүйесіне ерекше көңіл бөлді. Қазақ өнерін жоғары бағалаған Дінмұхаммед Ахметұлы өнерде жүрген жандарды жан-жақты қолдап, қазақ мәдениетінің дамуына ықпал етті. Өнер ордалары салынып, мәдениет үйлері өз қызметін бастады. Қазақ жерінің барлық аймақтарында дерлік білім және мәдени ошақтар ашылып, тұрғын үйлер тұрғызылып, әлеуметтік нысандар салынды. Дінмұхаммед Ахметұлы ғылым саласына қолдау көрсетіп қана қоймай, сол ғылымның дамуына өзіндік үлесін де қоса білді. Кен орнын қазудың тиімді әдіс-тәсілдерін ойлап тауып, Қазақстан экономикасының, металлургиясының дамуына айтарлықтай үлесін қоса білді.

Білім алушыларға  Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев туралы мәлімет беру, өмірі, атқарған еңбектері туралы ақпарат беру. Димаш Ахметұлы Қонаевтың ел басқарған кезеңі 1955-1986 жылдары. Осы жылдарда Қазақстанның экономикасы 7 есе өсіпті. Халықтың саны өсті, ол республика қуатының өркендеуіне қол жеткізді. Білім алушылар ХТПк-22-1h,-22-2h, -22-3h топтар және аға тәлімгер Мейрбекова Р.Б. ашық тәрбие сағатына қатысып жақсы деген баға берді.

 

Халықаралық ынтымақтастық бұл — Орталық Азия Инновациялық Университеті қызметінің ажырамас бөлігі және білім сапасын және оның халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ететін маңызды құрал.

Бұл жұмыс шетелдік жетекші жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық бағдарламалары аясында жүзеге асырылады. Осы уақытқа дейін ОАИУ Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетімен   ынтымақтастық туралы келісімшарттарға қол қойды.

Осы университеттермен жасалған келісімдер шеңберінде халықаралық білім беру бағдарламалары мен жобаларын жүзеге асыруға, бірлескен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруға, ғылыми-практикалық семинарлар мен конференциялар ұйымдастыруға, оқытушылар құрамымен алмасуға және сыртқы академиялық ұтқырлықты дамытуға мүмкіндік туды.

Студенттің академиялық ұтқырлығы — білім алушыны белгілі бір академиялық кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) оқуға немесе зерттеуге басқа ЖОО-ға (ішкі немесе шетелде) ауыстыру, алынған білім беру бағдарламаларын міндетті түрде басқа жоғары оқу орнында жалғастыру.

Академиялық ұтқырлықтың басты мақсаты:

Академиялық ұтқырлықтың басты мақсаты — халықаралық стандарттарға сәйкес қазақстандық жоғары білімнің сапасын қамтамасыз ету, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасының қандай артықшылықтары бар?

Бұл бағдарлама шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында студенттер мен оқытушылардың оқуына және ғылыми іс-шараларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы шектеулі мерзімге, әдетте семестрге немесе оқу жылына арналған.

Ұтқырлық бағдарламаларына қатысу студенттерге бірқатар перспективалық мүмкіндіктер мен артықшылықтар береді:

 1. ғылыми және білім беру саласында баға жетпес халықаралық тәжірибе алуға;
 2. кәсіби білім мен практикалық дағдыларды кеңейту;
 3. пайдалы тілдік тәжірибеден өту;
 4. халықаралық мәдениаралық топта сабақ беру және қарым-қатынас жасау тәжірибесін алу.

Кафедрада университет пен Пенджикент қаласындағы Тәжік педагогикалық институты, Ташкент мемлекеттік архитектуралық университеті (Өзбекстан), Шыршық мемлекеттік педагогикалық институты (Өзбекстан) арасында ынтымақтастық туралы шарттар /келісімдер жүргізілуде. Осы келісімдердің мәні студенттердің Ғылым және білім беру саласындағы академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету бойынша серіктес ЖОО арасындағы ынтымақтастық болып табылады.

Енгізу актілері>

Жұмыспен қамту туралы ақпарат 2022

Жұмыспен қамту туралы ақпарат 2021

Жұмыспен қамту туралы ақпарат 2020

Кафедраның оқу жоспарына және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының талаптарына (өзгерістер мен толықтырулармен), жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес “өнер” кафедрасының мамандықтарында оқу практикасының мынадай түрлері жүргізіледі: педагогикалық, өндірістік, өлшеу, оқу (таныстыру, пленэр), Диплом алдындағы, мақсаты-теориялық білімді тереңдету және игеру, мамандық бойынша практикалық дағдылар мен біліктер көлемін кеңейту.

120-14 топ студенті Мырхметова Жанерке 6 сынып оқушыларымен технология сабағын өткізді (педагогикалық практика)