Білім туралы құжаттардың үлгілері

Дипломға еуропалық қосымшаны толтыру және беру туралы ереже

Орталық Азия Инновациялық университеті өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарды толтыруға қойылатын талаптар

 1. Осы талаптар “Орталық Азия Инновациялық университеті” (әрі қарай – ОАИУ) білім туралы өз үлгісіндегі құжаттарды ұйымдастыру және беру бойынша рәсімдерді бірыңғай қолдану мақсатында әзірленді.

 2. ОАИУ-дың өз үлгісіндегі білім туралы құжаттары Министрдің бұйрығымен және “жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының өз үлгісіндегі құжаттарды беруді ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар және үлгілік қағидалар” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы №512 бұйрығына қосымшамен бекітілген Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленеді және беріледі тиісті деңгейдегі білім беру ұйымдарының қызметі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген (өзгерістермен және толықтырулармен).

 3. Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттардың түрлері: бакалавр дәрежесі берілген жоғары білім туралы диплом; магистр дәрежесі берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом болып табылады;

                    2.Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарды беруді ұйымдастыру және дипломдарды ресімдеу

2.1 Аттестаттау комиссиясының шешімі бакалавр және магистр дәрежелерін беру туралы өз үлгісіндегі құжаттарды беру үшін негіз болып табылады.

2.2 Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар ОАИУ түлектеріне тиісті шешім қабылданған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей тегін негізде беріледі.

2.3 Өз үлгісіндегі білімі туралы құжаттарға қосымшалардың, қосымшалардың бланкілері Қазақстан Республикасының Банкнот фабрикасынан сатып алынады және CorelDraw X7 және Platonus ААЖ графикалық дизайнын пайдалана отырып типографиялық тәсілмен басып шығарылады

2.4 Өз үлгісіндегі білімі туралы құжаттарға қосымшалардың, қосымшалардың бланкілері мыналарды қамтиды:

 • Орталық Азия Инновациялық Университеті;

 • түлектің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) ;

 • білім беру бағдарламасының (мамандығының)коды және атауы;

 • Берілетін дәреже (бар болса);

 • дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы отырысы хаттамасының күні мен нөмірі;

 • оқыту нысаны;

 • Басқарма Төрағасы-ОАИУ ректорының қолы;

 • реттік тіркеу нөмірі;

 • берілген күні мен орны (қаласы) ;

 • ОАИУ мөрі;

 • QR кодын тіркеу.

2.5 Жеке үлгідегі білім туралы құжаттарға қосымшалардың бланкілерінде ЖОО логотипі – ОАИУ орналастырылған.

2.6 Магистр дипломына куәлік жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес келуі тиіс.

2.7 Өз үлгісіндегі білімі туралы құжаттардың қосымша парақтарының, Қосымшаларының бланкілері қорғау дәрежесі бар арнайы қағазға басылады.

2.8 Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттың әрбір түрі үшін Серия және реттік нөмір Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін диплом нөмірлерін генерациялау арқылы белгіленеді.

2.9 Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттардың келесі сериялары бар:

 • бакалавр дәрежесі бар жоғары білім туралы диплом – BD;

 • магистр – MD;

2.10 Жеке үлгідегі құжаттардың бланкілері ҚР Банкнот фабрикасының арнайы қорғалған материалдарын қолдана отырып дайындалады.

2.11 Өзінің білімі туралы құжаттарға үш тілде қосымшалар келесідей толтырылады:

 • Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) толық көрсетіледі;

 • Пәндердің атауы, академиялық кредиттер саны – ECTS;

 • бағалау (әріптік баламада, баллмен және дәстүрлі (жазбаша));

 • “қорытынды аттестаттау” жолында ECTS академиялық кредиттерінің атауы, саны және бағасы (әріптік баламада, баллдарда және дәстүрлі (жазбаша) көрсетіледі. Егер кешенді емтихан тапсырылса, онда кешенді емтиханға кіретін пәндердің атауы көрсетіледі және бір баға қойылады;

* “алдыңғы білім туралы құжат” жолында осы адамның ОАИУ-ға қабылдануына негіз болған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі және оның берілген жылы көрсетіледі. Егер Білім туралы алдыңғы құжат шетелде алынған болса, оның атауы аяқталған ЖЖОКБҰ-да оқыту тілінде, сондай-ақ осы құжат берілген мемлекеттік, орыс тілдеріне аудармада көрсетіледі;

 • “оқуға түскен (а) в” жолында төрт таңбалы санмен оқуға түскен жылы және университеттің Атауы – “Орталық Азия Инновациялық Университеті” көрсетіледі, басқа ЖЖОКБҰ-дан ауысқан жағдайда – осы адам түскен басқа оқу орнының толық атауы көрсетіледі. Түлек оқи алатын басқа ЖЖОКБҰ көрсетілмейді;

* “оқуды аяқтаған (а) в” жолында төрт таңбалы санмен оқуды аяқтаған жылы және университеттің Атауы – “Орталық Азия Инновациялық Университеті”көрсетіледі;

* “игерілген академиялық кредиттердің жалпы саны – ECTS” жолында кредиттердің саны сандармен көрсетіледі;

* “оқытудың орташа өлшенген бағасы (GPA)” жолында-барлық оқу кезеңіндегі орташа балл сандармен көрсетіледі;

* “кәсіптік практика” жолында – академиялық кредиттердің атауы, саны-ECTS және бағасы (әріптік баламада, баллдарда және дәстүрлі (жазбаша)көрсетіледі;

 • “Теориялық оқыту кредиттерінің Саны” және “Теориялық оқыту ECTS кредиттерінің саны” жолында Теориялық оқыту кредиттерінің саны сандармен көрсетіледі;

* “аттестаттау комиссиясының шешімімен” деген жолда хаттаманың нөмірі мен күні сандармен көрсетіледі;

* “берілген (берілген)” жолында дәрежесі/біліктілігі көрсетіледі;

* “мамандық және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша” деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды мен атауы көрсетіледі;

* “ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі” жолында деңгей: бакалавриат үшін – 6, магистратура үшін – 7 сандарымен көрсетіледі.2.12 В графе «За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам» вносятся дисциплины, ранее изученные во всех других ОВПО, в которых обучался выпускник, перезачтенные ЦАИУ в установленном порядке. При этом рядом с наименованием дисциплин соответствующими сносками обозначаются все организации образования, в которых они изучались.

2.13 Бітіруші оқудың осы бағыты немесе білім беру бағдарламасы (мамандығы) үшін ОАИУ оқу жоспарында айқындалған пәндерден тыс оқыған пәндер қосымшаға оның өтініші бойынша білім алушының келісімімен енгізіледі.

2.14 Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарға қосымшаларға ОАИУ ректоры қол қояды. Баспаға бөлінген орында Орталық Азия Инновациялық Университетінің мөрі қойылады.

2.15 Дипломға қосымшасыз жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы Диплом жарамсыз.