Студенттік канцеляриясы

Студенттердің өтініші бойынша студенттік кабинетте күндізгі, кешкі және сырттай оқитын студенттер жұмыс істейді. Олар біздің университет түлектерінің дипломдарымен марапатталады.

Студенттік кабинетте білім алушыларды оқуға қабылдау, оқудан шығару және қайта қабылдау туралы бұйрықтар шығарылады. Сондықтан әрбір студент ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 9 желтоқсандағы №638 бұйрығына сәйкес студенттерді ауыстыру және қайта қабылдау ережелерін білуі тиіс.
Әр оқушы үшін негізгі критерий:
1.1. Ауысудың немесе қайта қабылдаудың міндетті шарттары бірінші академиялық кезеңнің жұмыс оқу жоспарының барлық талаптарын орындау және аралық аттестаттаудан өту болып табылады.
1.2. Егер оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылық бакалавриат үшін міндетті компоненттің бес пәнінен аспаған жағдайда, ауыстыру және қайта қабылдау сол курста жүзеге асырылады.
1.3. Студенттерді курстан курсқа ауыстыру жазғы семестрдің нәтижелерін ескере отырып және ауыстырылған бақылау-өткізу пунктін ескере отырып, жазғы емтихан сессиясының (аралық аттестаттау) қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.
1.4. Студенттерді курстан курсқа ауыстыру жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен ресімделеді.
1.5. Білім беру гранты бойынша білім алушы белгіленген балмен және академиялық берешегімен келесі жылға ауысады және білім беру грантын жоғалтпайды, ал академиялық берешегін ақылы негізде жояды.
1.6. Екінші курстың грант алушысы стипендиядан айырылады және ақылы негізде оқиды.
2.1. Студентті бір мекемеден екінші мекемеге ауыстыру тәртібі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
1) басқа ЖОО-ға ауысқысы келетін білім алушы өзі оқып жатқан ЖОО басшысының атына ауысу туралы өтініш береді және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, өзін қызықтыратын ЖОО басшысына жүгінеді. Офис-тіркеуші қол қойған транскрипттің қол қойылған және оқу бөлімі (оқу-әдістемелік бөлім немесе әкімшілік) бастығының мөрімен куәландырылған көшірмелері қабылдаушы университет басшысының өтінішіне қоса берілуі тиіс; ұлттық бірыңғай тестілеуді немесе интеграцияланған тестілеуді тапсыру туралы куәлік; білім беру гранты иегерінің куәлігі (егер ондай болса); өзі оқыған университет басшысына жолданған өтініштің көшірмесі (қолы және мөрі);
2) институт директорына ұсынылған құжаттар негізінде оқу курсы мен оқу жұмыс жоспарының міндетті компоненті пәндерінің айырмашылығын анықтайды;
3) институт директорының, оқу бөлімінің (оқу-әдістемелік бөлім немесе менеджмент) меңгерушісінің, университет басшысының оқу жұмысы жөніндегі орынбасарының бұрыштамаларына сәйкес университет басшысы білім алушыны ауыстыру туралы бұйрық шығарады. Білім алушы оқыған университетте Оқу картасы мен транскрипт көшірмесі, жазба кітапшасы, студенттік билет және жіберілетін құжаттардың тізімдемесі қалады.
3.1. Егер студент бір оқу орнынан екіншісіне білім беру гранты бойынша төмен курсқа ауысса, ол білім беру грантын жоғалтады.
3.2. Оқудан шығарылған студенттер шегеру шарттарына қарамастан кез келген түрдегі оқуға, кез келген мамандыққа және кез келген ЖОО-ға қайта қабылдана алады.
4.1. Оқудың құнын төлемегені үшін оқудан шығарылған ақылы негізде оқитын білім алушы қарызын өтеген жағдайда оқудан шығарылған күннен бастап төрт апта ішінде қайта қабылдана алады.
4.2. Білім алушылар қатарына қайта қабылдау және оқу жоспарларындағы пәндердің айырмашылығын жою тек ақылы негізде жүзеге асырылады.
4.3. Қалпына келтіру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
1) білім алушы оқуын жалғастыруға ниет білдірген ЖОО басшысының атына қайта қабылдау туралы өтініш береді.
2) офис – тіркеуші бөлімі оқу жұмыс жоспары мен оқу курсы пәндерінің айырмашылығын анықтайды.
3) факультет деканы, Тіркеу кеңсесінің басшысы, университет басшысының орынбасары, университет басшысы білім алушыны қайта қабылдау туралы бұйрық шығарады.
4) қайта қабылдау туралы өтініш келесі академиялық кезең басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.
5) Егер білім алушы басқа білім беру ұйымына қайта жіберілсе, студент бұрын оқыған мекеменің басшысы қабылдаушы Тараптың жазбаша сұрау салуы негізінде студент файлының куәлігінің көшірмесін, оқу картасын, деректемесін, студенттік билетін және жіберілетін құжаттардың тізімдемесін жібереді.
6) жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықтарды жою тәртібі мен мерзімдері кеңсенің тіркеу бөлімінің бұйрығымен ресімделеді.
7) білім алушыны бір мамандықтан екіншісіне, бір оқыту нысанынан екіншісіне ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады.
8) бір ЖОО ішінде білім алушыны ақылы негізде бір мамандықтан және оқу нысанынан екіншісіне ауыстыру шартқа тиісті өзгерістер енгізумен сүйемелденеді және ЖОО басшысының бұйрығымен ресімделеді.
9) оқу кезеңінде алған ауруы нәтижесінде осы мамандықта оқуға тыйым салу туралы дәрігерлік – консультациялық комиссияның қорытындысы бар білім беру гранты бойынша білім алушы бір мамандықтан екіншісіне білім беру гранты бойынша бос орынға ауыстырылады.