Қызмет ережелері

ПД-38-21 қосымша формальды және бейресми оқыту нәтижелерін тану туралы ереже

ПД-01-21 ішкі тәртіп туралы ереже

ПД-02-21 академиялық топтардың кураторы туралы ереже

ПД-03-21 шарттық негізде оқитын студенттер үшін жеңілдіктер мен стипендиялар туралы ереже

ПД-04-21 модульдік білім беру бағдарламасы туралы ереже 

ПД-06-22 ПОҚ педагогикалық жүктемесін жоспарлау және есепке алу уақытының нормалары туралы ереже

ПД-07-21 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша бакалавриатта оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже

ПД-08-21 қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚБТ)қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже

ПД-09-21 білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің академиялық адалдығы туралы ереже 

ПД-10-21 эдвайзерлердің қызметі туралы ереже 

ПД-11-21 білім алушылардың академиялық ұтқырлығы туралы ереже

ПД-12-21 оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру туралы ереже 

ПД-13-23 дипломдық жұмыс (жоба)туралы ереже 

ПД-14-21 оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау және басып шығару тәртібі туралы ереже 

ПД-15-21 элективті пәндер каталогы туралы ереже

ПД-16-21 студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ереже (СӨЖ және СОӨЖ)

ПД-17-21 кафедра қызметін бағалау туралы ереже

ПД-18-21 түлектерді жұмысқа орналастыру туралы ереже 

ПД-19-21 студенттерге, түлектер мен жұмыс берушілерге сауалнама жүргізу арқылы оқу үдерісінің сапасына мониторинг жүргізу туралы ереже

ПД-20-21 тәуекелдерді басқару туралы ереже 

ПД-21-21 ықтимал тәуекелдерді бағалау 

ПД-22-21 білім беру сапасына мониторинг жүргізу туралы ереже 

ПД-23-21 сапа кепілдігінің ЖОО ішіндегі жүйесі туралы ереже 

ПД-24-21 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ереже

ПД-24-40 Халықаралық ынтымақтастық туралы ереже

ПД-24-41 студенттердің пәндік олимпиадаларын және ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу ережелері

ПД-25-21 профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлығы туралы ереже

ПД-26-21 еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру (сыйлықақы беру)туралы ереже

ПД-27-21 профессор-оқытушылар құрамының рейтингін бағалау және “Жылдың үздік оқытушысы”конкурсын өткізу туралы ереже

ПД-28-21 Ресми сайт туралы ереже 

ПД-29-21 бейнедәрістер жасау жөніндегі Ереже 

ПД-30-21 жұмыстарды бірегейлігіне тексеру

ПД-31-21 ақпаратты басқару стратегиясы 

ПД-32-21 кәсіптік бағдар беру жұмысы туралы ереже

ПД-33-21 пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ереже

ПД-34-21 жас ғалымдар кеңесі туралы ереже 

ПД-34-21 персонал туралы ереже

ПД-35-21 қоғамды ақпараттандыру туралы ереже

ПД-36-21 қызметкерлер мен білім алушылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және қорғау туралы ереже

ПД-37-21 пәндерді қайта есепке алу және қайта аттестаттау тәртібі туралы ереже

ПД-39-21  Лауазымдар мен ғылыми атақтар беру туралы ереже

ПД-40-21 Оқу процесінде жаппай ашық онлайн курстарды ұйымдастыру және пайдалану туралы ереже

ПД-45-23 Магистрлік диссертация туралы ереже

ПД-50-21 ОАИУ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЛАУАЗЫМЫ МЕН БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ

ПД-53-22 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің академиялық қызметі

ПД-56-22 Кадрлық саясат

ПД-57-22 Жанжалды жағдайларды шешу саясаты

ПД-60-21 ҒТҚ нәтижелерін коммерцияландыру туралы

ПД-60-23 Магистрлік диссертациялар тақырыбы бойынша зерттеулер жүргізуге арналған ғылыми-эксперименттік база туралы ереже