Тіркеу кеңсесі

ТК құрылымы

Қастаев Серік Қанатұлы
Тіркеу Офисінің Бастығы
Kso.Ukgi@Mail.Ru

Хайдаров Садықжан Шахизиндаевич
Тіркеу Кеңсесі бастығының орынбасары
Kso.Ukgi@Mail.Ru

Тұрдалиева Гүлмира Сарыбаева
Тіркеу Офисінің Әдіскері

Тузелбек Назгүл Қайратқызы
Тіркеу Офисінің Әдіскері

Молдабекова Жанат Таубаева
Тіркеу Офисінің Әдіскері


Тургинбекова Айгерим Сапарбековна
Офис-регистратор

Амантай Әсел Нұрланқызы
Офис-тіркеуші

ТК туралы ақпарат

Тіркеуші кеңсесі (registrar ‘ s Office) — білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысатын қызмет. Бөлім – OAIU студенттерді Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқыту тәртібін анықтайды және білім алушыларды оқу сабақтарына қатысуға тіркеу, аралық және қорытынды бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау, білім алушылардың білімін бағалау және т. б. тәртібін регламенттейді. Тіркеуші кеңсесінің жұмысы деканаттардың, кафедралардың, оқу процесі бөлімінің және оқу процесін ұйымдастыруға қатысатын институттың басқа да құрылымдық бөлімшелерінің қызметімен Үйлестірілген. Офис регистратор академиялық күнтізбеге және оқу жоспарларына сәйкес білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, оқытудың барлық нысандары бойынша бақылау іс-шараларын ұйымдастыру және жоспарлау мәселелерін шешеді.
Тіркеу кеңсесі бекітілген номеклатуралық құжаттар бойынша жұмыс істейді. Тіркеу кеңсесі институттың барлық құрылымдық бөлімдерімен байланысты. Ғылыми-инновациялық жаңалықтар негізінде оқыту барысын дамыту. Оқу барысында кафедралармен байланыс орнату, әдістемелік кеңестер беру. Барысында пәннің тьюторымен және мамандықтардың эдвайзерлерімен байланысты болу.
– Оқу барысын жоспарлау және ұйымдастыру.
– Студенттердің дайындығын бақылау.
– Аралық, ағымдағы бақылауды ұйымдастыру және жүргізу.
– Емтихандарды ұйымдастыру және өткізу.
– Жазғы семестр ұйымдастыру және өткізу.
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ
Студенттердің (білім алушылардың) оқу тапсырмалары мен тапсырмаларының барлық түрлері бойынша оқу жетістіктері жоғары оқу орындарындағы білімді бақылау және бағалау жөніндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша дәстүрлі бағалау шкаласына аударыла отырып бағаланады.
Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау — академиялық кезең ішінде сабақ кестесіне сәйкес оқытушы жүргізетін кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес студенттердің білімін жүйелі тексеру. Үлгерімді ағымдағы бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырма үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады.
Білім алушыларды аралық аттестаттау-білім алушылардың оқу аяқталғаннан кейін бір оқу пәнінің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім. Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру нысанында өткізіледі.
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау-олардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. Дипломдық жұмыстарды/жобаларды қорғау және мемлекеттік емтихандарды тапсыру нысанында өткізіледі.
Мардан Сапарбаев институтындағы үлгерімнің ағымдық бақылау бағасы (жіберу рейтингі) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 60% – ын құрайды, ал емтихан бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% – ын құрайды.

Жазғы семестр

Жазғы семестр академиялық қарыздарды жою, оқу бағдарламаларындағы академиялық айырмашылықты жою, сондай-ақ жеделдетілген және қосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақылы негізде ұйымдастырылады.
Жазғы семестрдің ұзақтығы институттың оқу процесінің академиялық күнтізбесімен анықталады және 6 аптаны құрайды.
Жазғы семестр білім беру қызметінің келесі түрлерін жүзеге асыруға арналған:
– мамандықтың оқу жұмыс жоспарына және пәндердің жұмыс бағдарламаларына сәйкес оқу сабақтарының барлық түрлерін қамтамасыз ету;
– білім алушыларға консультациялық қызметтер көрсету;
– білім алушының кәсіби ой-өрісін кеңейту мақсатында институт мамандықтары бойынша оқылатын кез келген курстарды ұйымдастыру.
Жазғы семестрді өту үшін келесі студенттер қалады:
– рейтинг-бақылау нәтижелері бойынша емтиханға жіберілмеген;
– аралық бақылауда қанағаттанарлықсыз баға алғандар;
– өткен академиялық кезеңдер үшін академиялық берешегі барлар;
– оқуға қайта қабылдану, басқа ЖОО-дан ауысу және академиялық демалыстан қайту кезінде академиялық айырмашылығы барлар.
Студенттер жазғы семестрде ақылы негізде оқиды.
Келесі талаптарды ескере отырып, қосымша курстардан өту үшін жазғы семестрге құқық келесі жағдайларда тек үлгерімі бар студенттерге беріледі:
– студент академиялық қарыздарсыз келесі курсқа ауысуы керек;
– топ тиімді болуы керек, яғни кем дегенде 5 адамнан тұруы керек;
Жазғы семестрді ресімдеу регламентке сәйкес жүзеге асырылады:
– Тіркеуші кеңсесі мәселе оң шешілген жағдайда жазғы семестрдің кестесін құрастырады және оны оқу – әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорда бекітеді. Кесте жазғы семестрге қатысатын оқытушылардың жұмыспен қамтылуын ескере отырып жасалады;
– жазғы семестрді ұйымдастыру балдық-рейтингтік жүйеге (БРЖ) және студенттердің білімін тәуелсіз бағалау принципіне сәйкес жүзеге асырылады. Мамандықтың оқу жоспарынан тыс оқытылатын пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды бағалауды Жазғы семестр кезеңінде дәріс оқитын оқытушы жүзеге асырады.
Жазғы семестр кезеңінде игерілген мамандықтың оқу жоспарының қосымша пәндері бойынша емтихан нәтижелері келесі оқу жылының GPA құрайды.
Төмен ауысу балы (GPA), жазғы семестрдің және аралық аттестаттаудың қанағаттанарлықсыз нәтижелері кезінде білім алушыларға қайта оқуға құқық беріледі.
Қайта оқыту тек ақылы негізде жүргізіледі.
Студент өз қалауы бойынша қайта оқудан бас тарта алады. Бұл жағдайда студент өз еркімен оқудан шығару туралы институт ректорының атына өтініш жазады.

Студенттерге арналған нұсқаулық
Тестілеу орталығы
Академиялық күнтізбе