Құжатталған процедуралар

ДП-01-21 құжатталған ақпаратты басқару

ДП-02-21 Ішкі аудит жүргізу

ДП-03 – 21 сәйкессіздіктер мен түзету әрекеттерін басқару

ДП-04-21 модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу

ДП-05-21 оқу жұмыс жоспарларын әзірлеу

ДП-06 – 21 элективті пәндер каталогын әзірлеу