ТК туралы ақпараты

Тіркеуші кеңсесі (registrar ‘ s Office) — білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысатын қызмет. Бөлім — OAIU студенттерді Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқыту тәртібін анықтайды және білім алушыларды оқу сабақтарына қатысуға тіркеу, аралық және қорытынды бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау, білім алушылардың білімін бағалау және т. б. тәртібін регламенттейді. Тіркеуші кеңсесінің жұмысы деканаттардың, кафедралардың, оқу процесі бөлімінің және оқу процесін ұйымдастыруға қатысатын институттың басқа да құрылымдық бөлімшелерінің қызметімен Үйлестірілген. Офис регистратор академиялық күнтізбеге және оқу жоспарларына сәйкес білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, оқытудың барлық нысандары бойынша бақылау іс-шараларын ұйымдастыру және жоспарлау мәселелерін шешеді.
Тіркеу кеңсесі бекітілген номеклатуралық құжаттар бойынша жұмыс істейді. Тіркеу кеңсесі институттың барлық құрылымдық бөлімдерімен байланысты. Ғылыми-инновациялық жаңалықтар негізінде оқыту барысын дамыту. Оқу барысында кафедралармен байланыс орнату, әдістемелік кеңестер беру. Барысында пәннің тьюторымен және мамандықтардың эдвайзерлерімен байланысты болу.
— Оқу барысын жоспарлау және ұйымдастыру.
— Студенттердің дайындығын бақылау.
— Аралық, ағымдағы бақылауды ұйымдастыру және жүргізу.
— Емтихандарды ұйымдастыру және өткізу.
— Жазғы семестр ұйымдастыру және өткізу.
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ
Студенттердің (білім алушылардың) оқу тапсырмалары мен тапсырмаларының барлық түрлері бойынша оқу жетістіктері жоғары оқу орындарындағы білімді бақылау және бағалау жөніндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша дәстүрлі бағалау шкаласына аударыла отырып бағаланады.
Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау — академиялық кезең ішінде сабақ кестесіне сәйкес оқытушы жүргізетін кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес студенттердің білімін жүйелі тексеру. Үлгерімді ағымдағы бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырма үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады.
Білім алушыларды аралық аттестаттау-білім алушылардың оқу аяқталғаннан кейін бір оқу пәнінің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім. Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру нысанында өткізіледі.
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау-олардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. Дипломдық жұмыстарды/жобаларды қорғау және мемлекеттік емтихандарды тапсыру нысанында өткізіледі.
Мардан Сапарбаев институтындағы үлгерімнің ағымдық бақылау бағасы (жіберу рейтингі) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 60% — ын құрайды, ал емтихан бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% — ын құрайды.