Жазғы семестр

Жазғы семестр академиялық қарыздарды жою, оқу бағдарламаларындағы академиялық айырмашылықты жою, сондай-ақ жеделдетілген және қосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақылы негізде ұйымдастырылады.
Жазғы семестрдің ұзақтығы институттың оқу процесінің академиялық күнтізбесімен анықталады және 6 аптаны құрайды.
Жазғы семестр білім беру қызметінің келесі түрлерін жүзеге асыруға арналған:
— мамандықтың оқу жұмыс жоспарына және пәндердің жұмыс бағдарламаларына сәйкес оқу сабақтарының барлық түрлерін қамтамасыз ету;
— білім алушыларға консультациялық қызметтер көрсету;
— білім алушының кәсіби ой-өрісін кеңейту мақсатында институт мамандықтары бойынша оқылатын кез келген курстарды ұйымдастыру.
Жазғы семестрді өту үшін келесі студенттер қалады:
– рейтинг-бақылау нәтижелері бойынша емтиханға жіберілмеген;
— аралық бақылауда қанағаттанарлықсыз баға алғандар;
— өткен академиялық кезеңдер үшін академиялық берешегі барлар;
— оқуға қайта қабылдану, басқа ЖОО-дан ауысу және академиялық демалыстан қайту кезінде академиялық айырмашылығы барлар.
Студенттер жазғы семестрде ақылы негізде оқиды.
Келесі талаптарды ескере отырып, қосымша курстардан өту үшін жазғы семестрге құқық келесі жағдайларда тек үлгерімі бар студенттерге беріледі:
— студент академиялық қарыздарсыз келесі курсқа ауысуы керек;
— топ тиімді болуы керек, яғни кем дегенде 5 адамнан тұруы керек;
Жазғы семестрді ресімдеу регламентке сәйкес жүзеге асырылады:
— Тіркеуші кеңсесі мәселе оң шешілген жағдайда жазғы семестрдің кестесін құрастырады және оны оқу – әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорда бекітеді. Кесте жазғы семестрге қатысатын оқытушылардың жұмыспен қамтылуын ескере отырып жасалады;
— жазғы семестрді ұйымдастыру балдық-рейтингтік жүйеге (БРЖ) және студенттердің білімін тәуелсіз бағалау принципіне сәйкес жүзеге асырылады. Мамандықтың оқу жоспарынан тыс оқытылатын пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды бағалауды Жазғы семестр кезеңінде дәріс оқитын оқытушы жүзеге асырады.
Жазғы семестр кезеңінде игерілген мамандықтың оқу жоспарының қосымша пәндері бойынша емтихан нәтижелері келесі оқу жылының GPA құрайды.
Төмен ауысу балы (GPA), жазғы семестрдің және аралық аттестаттаудың қанағаттанарлықсыз нәтижелері кезінде білім алушыларға қайта оқуға құқық беріледі.
Қайта оқыту тек ақылы негізде жүргізіледі.
Студент өз қалауы бойынша қайта оқудан бас тарта алады. Бұл жағдайда студент өз еркімен оқудан шығару туралы институт ректорының атына өтініш жазады.