Международная научно-практическая онлайн- конференция молодых ученых «Молодежь и наука: совершенствование знаний и навыков»

29-30 ноября 2021 года проведена Международная  научно-практическая онлайн- конференция молодых ученых: приуроченная к  30-летию независимости Казахстана «Молодежь и наука: совершенствование знаний и навыков». В конференции участвовали молодые ученые, студенты, магистранты вузов РК,  стран ближнего и дальнего зарубежья

Конференция проводила работу по следующим секциям:

  • Энергия молодых в экономике Казахстана
  • Возможности и вызовы цифровой эпохи для молодежи в контексте юриспруденции
  • Методы и приемы использования новых технологии по изучению филологии для совершенствования знании и навыков обучающихся.
  • Психология и педагогика: современные методы  и инновации, опыт практического применения
  • Инновационный подход в физическом, физиологическом и патриотическом воспитании молодежи.
  • Развитие актуальных направлений информационных технологий и дизайна: взгляд молодых ученых»

 Рабочие языки конференции — казахский, русский, английский.

2021 жылғы 29-30 қарашада Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Жастар және ғылым: білім мен дағдыларды жетілдіру» атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясы өтті. Конференцияға Қазақстан Республикасының, алыс және жақын шетелдердің жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттары, жас ғалымдар қатысты.Конференция келесі секциялар бойынша жұмыс істеді:• Қазақстан экономикасындағы жастардың энергиясы• Юриспруденция контекстіндегі жастар үшін цифрлық дәуірдің мүмкіндіктері мен қиындықтары• Студенттердің білімі мен біліктілігін арттыру үшін филологияны оқытудың жаңа технологияларын қолданудың әдіс-тәсілдері.• Психология және педагогика: заманауи әдістер мен инновациялар, практикалық тәжірибе• Жастардың физикалық, физиологиялық және патриоттық тәрбиесіне инновациялық көзқарас.• Ақпараттық технологиялар мен дизайнның өзекті бағыттарын дамыту: жас ғалымдардың көзқарасы» Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.

Share this Post